QUÈ FEM

Amb 20 anys d’experiència, la Fundació treballa l’atenció integral de l’abús sexual infantil des de tres àmbits: el Servei d’Atenció Terapèutica, Jurídica i Psicosocial, el Servei de Formació i Prevenció i el Servei de Comunicació i Promoció.

  • CONEIX ELS NOSTRES DEPARTAMENTS I ÀREES D’ACTUACIÓ:

El Servei d’Atenció Terapèutica, Jurídica i Psicosocial

Atén a nivell social, psicològic i jurídic a totes les persones afectades directament o indirectament per una situació d’abús sexual infantil. Aquest servei està format per un equip interdisciplinari de professionals amb una llarga trajectòria en el tractament de la problemàtica de l’Abús Sexual Infantil (ASI). Des de la seva creació, la Fundació va fixar com una de les seves prioritats el tractament de les víctimes d’abusos sexuals infantils i les seves famílies; i ofereix els seus serveis a les comunitats de Catalunya i Aragó, a través de les delegacions de Barcelona i Saragossa.

El Servei de Formació i Prevenció

Formació especialitzada dirigida a professionals que treballen amb la infància i adolescència o amb persones amb discapacitat amb especial incidència en aquells col·lectius que tenen una alta responsabilitat en la protecció de la infància. La prevenció es realitza a tots els nivells, amb especial atenció a aquells col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social, realitzant accions formatives i preventives, dirigides tant a infants, educadors i educadores, familiars o tutors i tutores.

La Fundació treballa en xarxa amb centres educatius, tant d’educació formal com no formal, amb l’objectiu de col·laborar en la redacció de protocols interns de detecció i prevenció de situacions d’abús sexual infantil (ASI). Aquest treball en xarxa també s’estén als casos d’abusos a través d’internet, col·laborant amb entitats a nivell nacional que tenen alta experiència en l’ús adequat de les xarxes socials.

Creiem que és important compartir la nostra experiència treballant en aquesta temàtica i, per tant, la Fundació és generadora d’articles referents a la intervenció, la prevenció i la detecció de l’ASI.

El Servei de Comunicació i Promoció

Dins de les tasques de comunicació, els nostres objectius són afermar a la Fundació com una font d’informació per als mitjans de comunicació, sensibilitzar a la població sobre la importància de prevenir i respondre adequadament davant la sospita d’una situació abusiva i establir un pont amb la societat a través dels mitjans de comunicació, web i xarxes socials. Des de la Fundació s’aposta per l’accés a noves eines de comunicació i participació a través d’Internet, així com pel disseny de campanyes de sensibilització que incorporin actes culturals, pedagògics i/o socials que faciliti la comunicació i ampliï la nostra base social.

La col·laboració amb els Mitjans de Comunicació locals, autonòmics i estatals ha permès que la societat comenci a parlar dels abusos sexuals obertament, que deixi de ser un tabú i que es reconegui com un maltractament infantil greu que succeeix, la majoria de les vegades, en el si de les famílies.

  • Treball en xarxa
La Fundació ha treballat, des dels seus inicis, perquè les diferents administracions publiques es responsabilitzin de dur a terme polítiques socials en suport a les víctimes d’abús sexual infantil i es comprometin en la prevenció vers aquest maltractament que afecta a un 20% de la població. Les dificultats dels inicis s’han anat superant de manera que ara podem dir que, amb una major preocupació i sensibilització, s’han transformat en accions concretes.

La Fundació col·labora i treballa amb diferents organitzacions i institucions públiques i privades, a través de programes específics d'intervenció de l'ASI, com la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència o l’Obra Social La Caixa amb el Programa PROINFÀNCIA, que atent a infants i famílies víctimes d’ASI i en risc d’exclusió social des de 2009.

La Fundació treballa sempre amb la col·laboració i les sinèrgies de les entitats i institucions dels diferents àmbits d’actuació, per tal de fomentar la protecció, optimitzar el treball de detecció de les víctimes i evitar duplicitats i victimitzacions secundàries. En aquest sentit la Fundació pertany a la FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’ Educació a la Infància i Adolescència), a la PINCAT (Plataforma d'Infància de Catalunya), la POI (Plataforma d'Organitzacions d'Infància) i a la AEF (Asociación Española de Fundaciones) entre d'altres. D’altra banda, la Fundació compta amb el suport de la Xarxa Internacional d’Emprenedoria SocIal ASHOKA des del moment en quèla Vicki Bernadet va ser seleccionada i nomenada emprenedora social Ashoka al 2006.

A més, la Fundació pren part en l’elaboració de protocols i propostes legislatives que consideri oportú, com la participació en diferents Comissions i Grups d'Experts per presentar propostes de millora i canvis legislatius.

D’altra banda, també rebem el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, i l’Ajuntament de Barcelona, així com, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Gobierno de Aragón, la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, perquè tothom pugui accedir als principals projectes de la Fundació, tant d’atenció com de formació i sensibilització.