Teràpia individual

Indicada per a qualsevol persona que hagi patit abús sexual a la seva infància o adolescència i necessiti treballar les seqüeles psíquiques que poden aparèixer a curt o llarg termini. Realitzem més de 350 processos terapèutics individuals cada any i aquests es convinen, sempre que sigui possible, amb la teràpia de grup.

L’equip terapèutic valorarà en cada cas la pertinença de fer les sessions amb freqüència setmanal o quinzenal en funció de la complexitat del cas. La durada màxima de la teràpia serà entre 30 i 40 sessions i es combinaran sempre que sigui possible amb teràpies grupals. Al servei es prioritzaran sempre els casos de les víctimes menors d’edat.

Tractament especialitzat

El Servei d’atenció psicològica compta amb una consolidada experiència en el tractament de víctimes d’Abús Sexual Infantil (ASI) oferint, per tant, un tractament especialitzat del trauma i de les seqüeles derivades d’aquesta problemàtica. En el cas de les persones amb discapacitat, es valorarà en cada cas si el grau de discapacitat i la capacitat comunicativa permet dur a terme el nostre protocol de treball terapèutic o és necessària la derivació a un servei més específic .

Els principals objectius de l’atenció psicològica individual són:

  • Treballar la simptomatologia activa
  • Elaborar el trauma i integrar-lo en la història de vida (parella, sexualitat, maternitat, dols, etc.)
  • Recolocar l’atribució de responsabilitats i resignificar el secret, la vergonya i la pròpia sexualitat
  • Aprofundir en la dinàmica familiar per aprendre a gestionar adaptativament els conflictes derivats de l’abús i la revelació
  • Desenvolupar eines autoprotectores davant d’una possible revictimització
  • Desenvolupar estratègies de protecció i prevenció de l’abús en els fills i filles
  • Activar la capacitat resilient i construir un autoconcepte positiu
  • Promoure l’apoderament personal, familiar i social
  • Prevenir la internalització de pautes abusives de relació que poden perpetuar el cicle de violència
  • Fomentar models de relació igualitaris i lliures de violències