Programes específics per a infància i adolescència

Complementant els serveis generals, el Servei d’Atenció Terapèutica i Jurídica també duu a terme programes específics per a col·lectius amb necessitats especials. El treball amb la infància i l’adolescència és una de les prioritats de la Fundació, així com l’assessorament i l’orientació als professionals que intervenen amb aquest col·lectiu. Una ràpida detecció i tractament de l’ASI possibilita una millor recuperació d’aquests menors.

Programa d’atenció especialitzada a menors víctimes d’abusos sexuals en la infància depenents de la DGAIA

Aquest programa es duu a terme a través del contracte que la Fundació Vicki Bernadet té amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

El programa es consolida any rere any i ja és el referent en el tema dels abusos sexuals a menors, dins del circuit oficial de protecció al menor. El programa consta dels següents serveis:

  • El servei es dirigeix als/les professionals dels equips dels serveis de protecció: EVAMIs, EAIAs, Centres d’Acolliment i Centres Residencials que tinguin la sospita o la certesa de situacions d’abusos sexuals de nens/es i adolescents.
  • Teràpia psicològica per a menors víctimes o que han comès un ASI, i estan sota tutela o en estudi per part de la DGAIA.

Programa CaixaProinfància d’atenció psicoterapèutica a menors i famílies víctimes d’ASI i en risc d’exclusió social

Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de la Fundació “La Caixa”, i es va consolidar l’any 2012 amb gran èxit, augmentant anualment, el nombre de places. El programa realitza els següents serveis:

  • Atenció psicoterapèutica a menors víctimes d’abusos sexuals en la infància.
  • Atenció psicoterapèutica a les famílies, especialment atenció a les mares, els fills de les quals han estat víctimes d’ASI.
  • Grup teràpia per a mares de menors que han estat víctimes d’abús sexual intrafamiliar.

Programa d'Atenció psicosocial i terapèutica a infants víctimes d'abús sexual

Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i consisteix a proporcionar atenció psicosocial i terapèutica a infants i adolescents de la ciutat de Barcelona, que han estat víctimes d’abusos sexuals. I es complementa amb assessorament i orientació especialitzada també a les seves famílies. L’atenció es realitzat tenint present les particularitats i necessitats de cada infant i família i donant prioritats a aquelles situacions que presenten una especial vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

Programa fada menors, propi de la Fundació Vicki Bernadet

Un dels principis fundacionals de l’entitat és que tot menor víctima d’abús sexual infantil ha de poder rebre una atenció gratuïta. Per això, tot nen, nena o adolescent que necessiti teràpia i no tingui un perfil adequat per a poder estar subvencionat o subvencionada per algun dels programes amb els quals compta la Fundació rebrà atenció gràcies als recursos propis de l’entitat. Les donacions i els socis i sòcies de l’entitat fan possible que poguem continuar atenent a qualsevol menor que ho necessiti.